Uvedomujeme si, že Vás môže lákať naše „Všeobecné obchodné podmienky“ (ďalej len ako „VOP“) preskočiť alebo ich akceptovať bez prečítania, avšak záleží nám na tom, aby bol náš vzťah s Vami korektný a férový.

Snažíme sa tieto podmienky skrátiť, v čo najväčšom možnom rozsahu, aby Vás to nenudilo, ale aby bolo všetko potrebné napísané.

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
Klimatechnik Weiss s.r.o., Brnianska 2, 911 05, Trenčín, Slovenská republika, zápísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka: 40763/R IČO: 53310144 DIČ: SK2121342520
nižšie označovaná ako: „Prevádzkovateľ“.

Webová stránka prevádzkovateľa spolu s e-shopom je zobrazovaná na webovej stránke www.ktw-klima.com/sk.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vytvorí objednávku na webovej stránke prevádzkovateľa a príjme „Potvrdenie o prijatí objednávky“

I. Objednávka

1. Objednávka vznikne objednaním tovaru prostredníctvom online obchodu na stránke www.ktw-klima.com/sk, kde kupujúci, pri konkrétnom tovare klikne na tlačidlo  „objednať s povinnosťou platby“, prípadne ak prevádzkovateľ pošle kupujúcemu „Potvrdenie o prijatí objednávky“. Týmto úkonom vzniká medzi prevádzkovateľom a kupujúcim obchodný vzťah a objednávka sa stáva záväzná.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje objednávku vybaviť k maximálnej spokojnosti kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje za objednávku zaplatiť.

Prijatím faktúry sa rozumie moment, kedy prevádzkovateľ pošle kupujúcemu faktúru na e-mail alebo odovzdá kupujúcemu vytlačenú faktúru do osobne.

3. Kupujúci je povinný v objednávke zadať meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu spĺňa tieto podmienky automaticky).

Tieto údaje budú v rámci ochrane osobných údajov použité výhradne pre obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a výnimky v zákone č. 428/2002 Z.z.).

4. Kupujúci je povinný uviesť vyššie uvedené údaje správne a pravdivo.

5. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov a takto poskytnuté údaje sú predávajúcemu považované za správne. Prevádzkovateľovi bezodkladne po doručení objednávky potvrdí jej doručenie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke.

6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo objednaného tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a montáž) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.

7. Kupujúci týmto súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o poskytnutí služby.

8. Vo výnimočnom prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny iba v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty tovarov a služieb sa líšia v závislosti od toho, či je daný tovar na sklade, kedy je najbližší možný termín montáže, dostupnosť špedičnej služby, sezónnosť a podobne. Štandardne vynakladáme maximálne úsilie, aby Vám bol zakúpený tovar a služba dodaná, čo najskôr.

2. Maximálna dodacia lehota pre všetky tovary je 30 dní. Maximálna dodacia lehota pre služby je 60 dní. Vo výnimočnom prípade, ak sa dodacia lehota predĺži, kupujúci bude vopred informovaný.

III. Kúpna cena, cena prepravy, preprava a platobné podmienky

1.Na webovej stránke prevádzkovateľa sú zobrazované aktuálne ceny produktov, tovaru a služieb vrátane DPH. Tieto ceny môžu byť prevádzkovateľom zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. V cenách nemusí byť zahrnutá doprava, montáž produktu ani príslušenstvo (kabeláž, spojovací materiál a pod. ). Kompletná cena produktov ( Tak, aby bol produkt pripravený k užívaniu)  bude návštevníkom poskytnutá v prípade, ak si vyžiadajú cenovú ponuku, prípadne ak si kupujúci danú službu objedná.

Za tovar, služby a produkty uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa je kupujúcemu poskytnutá možnosť platby prostredníctvom:

a) bankovým prevodom cez zabezpečenú platobnú bránu
b) splátkového predaja spoločnosti Amico Finance, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava
c) platby na faktúru, kedy kupujúci po vykonaní objednávky obdrží spolu s potvrdením o objednávke aj faktúru k danej objednávke.

2. V prípade, ak kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi kúpnu cenu bezhotovostným spôsobom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet prevádzkovateľa. Kupujúci je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

3. Na webovej stránke prevádzkovateľa v sekcii „Služby“ sú zobrazované aktuálne ceny služieb ponúkané prevádzkovateľom. V cenách služieb je zahrnutá DPH.

4. Spôsob prepravy si kupujúci môže zvoliť sám, výberom jednej z možností pri zadávaní objednávky:

a) Osobná preprava – vyzdvihnutie tovaru zákazníkom v sklade prevádzkovateľa po predošlej dohode s prevádzkovateľom
b) Kuriérom – zásielková služba doručí kupujúcemu objednaný tovar na vopred dohodnutú adresu                      

5. Cena dopravy a výška nákladov na dopravu bude kupujúcemu oznámená pred dokončením objednávky a taktiež v dokumente „Potvrdenie o prijatí objednávky“.

6. Cena tovaru, produktov a služieb, ktoré boli objednané z Českej republiky bude prepočítaná aktuálnym kurzom NBS na Koruny České v deň vystavenia dokladov(Zálohová faktúra, potvrdenie o prijatí objednávky, faktúra, dodací list).

7. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny prevádzkovateľ kontaktuje kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

IV. Preberanie a prebratie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese, ktorá je uvedená v objednávke.

2. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať neporušenosť zásielky ( diery, škrabance a pod.) Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný, bez prevzatia zásielky, ihneď kontaktovať prevádzkovateľa a so zástupcom zasielateľskej spoločnosti spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie všetkých záväzkov kupujúceho, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

V. Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúci môže stornovať objednávku bez poplatku, avšak iba do 24 hodín od odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať elektronickou písomnou formou.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie pre eliminovanie tejto situácie, avšak dôvody, pre ktoré nie je možné tovar, produkt alebo služby prevádzkovateľa dodať sú najmä:

Úplné vypredanie zásob, nedostupnosť tovaru – v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ prerušil alebo zrušil výrobu daného produktu, tovaru či služby alebo ak vykonali také závažné zmeny, pre ktoré prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednaný tovar, produkt alebo službu a tým si splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

3. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

a) Kupujúci vo svojom odstúpení od kúpnej zmluvy uvedie všetky náležitosti, ktoré sú potrebné pre rozpoznanie produktu, objednávky a prevádzkovateľa a do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo produktu, doručí prevádzkovateľovi túto písomnou žiadosť spolu s tovarom na adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa na zodpovednosť a náklady kupujúceho.
b) Produkt alebo tovar nesmú byť poškodené, používané, musia byť v pôvodnom obale a spolu s produktom alebo tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu alebo tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
c) Produkt alebo tovar zakúpený kupujúcim nesmie byť vrátený na dobierku. Takýto balík bude kupujúcemu vrátený späť bez prijatia prevádzkovateľa.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu V.3., týchto obchodných podmienok a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku zaobchádzania, nad rámec, potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má prevádzkovateľ voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

5. V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok, budú kupujúcemu vrátené všetky finančné prostriedky, ktoré boli uhradené za tovar, produkt alebo službu do 14 pracovných dní, odo dňa prijatia vráteného tovaru alebo produktu a to vopred dohodnutým spôsobom.
V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má prevádzkovateľ právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 80% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) sa zmenila cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu v čase vzniku objednávky bola chybná

7.  V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch V.3 a V.4  týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby

Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že prevádzkovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1,  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

VI. Montážne služby

1. Prevádzkovateľ ponúka vo svojom portfóliu montáž pre tovar a produkty zakúpené kupujúcim a zaväzuje sa, že takúto montáž bude vykonávať odborný a certifikovaný personál.

2. Prevádzkovateľ uvádza pre montážne služby záruku 12 mesiacov.

3. Cena montáže je paušálna a je uvedená v cenníku na webovej stránke prevádzkovateľa. Táto cena sa vzťahuje na montáž a prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky vo vzdialenosti maximálne 3 metre. V prípade, ak je montáž a prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky viac ako 3 metre, cena za každý začatý meter je 25,00€.
Paušálna cena montáže sa vzťahuje na prepojenie vonkajšieho zariadenia s elektrickým rozvádzačom, prípadne inou možnosťou zapojenia do elektriny avšak maximálne do 4 metrov vzdialenosti medzi vonkajšou jednotkou a rozvádzačom, prípadne inou možnosťou. V prípade, ak je táto vzdialenosť dlhšia ako 3 metre, cena za každý začatý meter je 25,00€.
Paušálna cena montáže sa vzťahuje iba na montáž, ktorá bude realizovaná max. do 2,50m nad stojatou a zabezpečenou plochou (zem, dlážka balkóna alebo loggie…). V prípade, kedy bude montáž realizovaná vo výške nad 2,50m, objednávateľ je povinný zabezpečiť lešenie, pracovnú plošinu alebo inú vhodnú a bezpečnú variantu. V prípade ak kupujúci nemá k dispozícii riešenie pre lešenie, pracovnú plochu alebo inú vhodnú alternatívu, bude mu vypracovaná cenová ponuka, podľa ktorej sa bude odvíjať aj cena montáže.

4. V prípade, ak si kupujúci objedná a zaplatí montážnu službu na tovar alebo produkt, ktorý z objektívnych príčin nebude možné realizovať, kupujúci súhlasí so zaplatením poplatku za výjazd v maximálnej sume 450,00€. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie montážnej služby v dohodnutý termín, napriek tomu, že služba bola uhradená a presunúť ju na iný termín, z  nasledujúcich dôvodov:

a) Nedodržanie dohodnutého termínu montáže zo strany kupujúceho
b) Objednanie tovaru alebo produktu, ktorý nie je vhodný pre konkrétny typ miestnosti
c) Nesprávne uvedené informácie a dáta, ktoré kupujúci zadal pri tvorbe objednávky
d) Nedostatočná priestorová kapacita pre montáž

5. V prípade, ak sa kupujúci nedostaví včas na miesto montáže, pre každú začatú hodinu je povinný uhradiť prevádzkovateľovi pokutu vo výške 50,00€.

6. V prípade, ak si kupujúci objedná tovar alebo produkt, ktorý nie vhodný alebo postačujúci pre zadaný typ miestnosti / miestností, čo najskôr oboznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi. Produkt alebo tovar, neporušený, v stave, v akom mu bol doručený, so všetkými tlačivami a originálnym obalom, pošle na náklady kupujúceho späť prevádzkovateľovi, ktorý tovar alebo produkt skontroluje.

Pre elimináciu nežiadúcich poplatkov prevádzkovateľ odporúča viacnásobnú kontrolu zadaných informácii a dát pred montážou. Kupujúcemu sa odporúča kontaktovať prevádzkovateľa telefonicky alebo elektronicky pre overenie informácii, potvrdenie montáže a poradenstvo

VI. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby a vady ponúkaného a predávaného tovaru a kupujúci je po zistený chyby resp. vady tovaru, produktu alebo služby, povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi a podľa platného reklamačného poriadku uplatniť právo na reklamáciu.

2. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa – www.ktw-klima.com/sk Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky potvrdiť, že si reklamačný poriadok prečítal, v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach, spôsobe a vykonaní reklamácie.

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na minimálne 24 mesiacov.

5. Záruka zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým alebo fyzickým poškodením výrobku, prevádzkou výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou, ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu na nehnuteľnom ani hnuteľnom majetku spôsobenú produktom a taktiež nenesie zodpovednosť za priamo či nepriamu škodu, ktoré môžu spôsobiť vlastnosti zakúpeného produktu alebo tovaru.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho a ich ochrana sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Kupujúci zaslaním objednávky prevádzkovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo svojich informačných systémoch. Kupujúci tiež čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.

3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný informovať prevádzkovateľa o všetkých zmenách svojich osobných údajov.

4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požiadať o informáciu o spracovaní osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný mu túto informáciu, v čo najkratšom možnom čase poskytnúť.

5. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosti prevádzkovateľa a so zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu kupujúceho.

VIII. Súbory cookies

 1. Cookies sú textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky počas Vášho prehliadania. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si Vašu aktivitu na danej webovej stránke, napríklad: Aký jazyk používate, aký bol obsah Vášho nákupného košíka a podobne. 

2.Aké cookies používame? Používame funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru v nákupnom košíku, dokážu odhaliť pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta, či umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu, ktorý Vám bude dostupný. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala Doba uchovania je poväčšine krátka (maximálne 7 dní ), a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre  Vás uchováme obsah košíka alebo porovnávača aj bez toho, aby ste boli prihlásení – napríklad, ak ráno porovnáte 3 klimatizácie a večer sa chcete poradiť s manželkou alebo kamarátom, máte tú možnosť Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie, zlepšili už dostupné funkcie alebo vytvorili nové, ktoré spríjemnia pobyt na stránkach spoločnosti Klimatechnik Weiss s.r.o.

3. Spoločnost Klimatechnik Weiss s.r.o. zodpovedá za dodržovanie všetkých platných nariadení ohľadom cookies.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ a kupujúci súhlasia s komunikáciu na diaľku, jedná sa telefonickú a elektronickú a taktiež komunikáciu skrz internetovú sieť. Pre obe zmluvné strany je forma takejto komunikácie záväzná a platná.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné straty v dôsledku porušenia zmluvy, nedbalosti alebo škody vzniknuté iným spôsobom.

4. Tieto VOP boli písané, formulované a ustanovené s dobrým úmyslom a dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných a férových obchodných vzťahov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. V prípade, ak sa kompetentným orgánom Slovenskej republiky preukáže, že niektoré ustanovenia týchto podmienok sú neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení, podmienok a zvyšné časti príslušného ustanovenia zostávajú nedotknuté.

5. Práva kupujúceho vo vzťahu k prevádzkovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito VOP nedotknuté.

6.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne 01.01.2023