Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Klimatechnik Weiss s.r.o.

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že si ctíme a rešpektujeme Vaše súkromie. V nasledujúcich riadkoch by sme Vám chceli oznámiť, akým spôsobom a na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ webovej stránky www.ktw-klima.com a spracúvateľ Vašich osobných údajov je spoločnosť Klimatechnik Weiss s.r.o., so sídlom Brnianska 2, 911 05, Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 40763/R IČO: 53310144

Kontakt: 0911 908 866, info@ktw-klima.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú meno, priezvisko, titul, adresa (fakturačná, dodacia, korešpondenčná),  dátum narodenia, rodné číslo, emailová adresa v tvare meno.priezvisko@podnik.com.

Spoločnosť KTW-Klima s.r.o. spracováva tie osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne a slobodne poskytli, za účelom plnenia objednávky, plnenia zmluvy a posielania reklamných newslettrov.

Vaše osobné údaje spracovávame pri príjme objednávky cez e-shop a taktiež pri príjme objednávky písomnou formou.

Vaše osobné údaje sú spracované v našej internej databáze a zaväzujeme sa nezdielať ich so žiadnou inou stranou, okrem prípadného špeditéra a iných subjektov, ak to požadujú právne predpisy alebo ak je to potrebné na ochranu našich služieb: Sprístupnenie Vašich údajov môže byť nevyhnutné na základe právnych predpisov alebo súdneho či úradného postupu alebo rozhodnutia zo strany orgánov verejnej moci. Rovnako od nás môžu žiadať Vaše údaje na účely vymáhania právnych povinností, národnej bezpečnosti, boja proti terorizmu alebo iných záležitostí týkajúcich sa verejnej bezpečnosti.

Ochranu Vašich údajov berieme vážne.  Radi by sme Vás však upozornili, že napriek prijatiu primeraných krokov na ochranu Vašich údajov, nie je žiadna webová stránka, internetový prenos, počítačový systém ani bezdrôtové pripojenie, online platba z povahy veci, úplne bezpečné.

Vaše osobné údaje sú Vaše osobné údaje, tým pádom iba Vy sa môžete rozhodnúť, aby sme Vám ich z našej databázy poskytli, či už pre úpravu alebo zmazanie. Ak sa rozhodnete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vziať späť, dajte nám o tom prosím vedieť na info@ktw-klima.sk.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich zhromaždili, teda vybavenie Vašej objednávky. Znamená to, že ak už údaje nebudeme potrebovať, odstránime ich, maximálne sa jedná o dobu 5 rokov a to z dôvodu vykonávania servisu, opravy, prípadne informovaní o novinkách zo sveta vzduchotechniky a regulácie vzduchu.

V Trenčíne 01.05.2018