Obchodné meno: Klimatechnik Weiss s.r.o., 2714 / 2, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53310144, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 40763/R (ďalej len „predajca“)

Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“). Podnikateľ je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (ďalej len „kupujúci“).

Pre vybavenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci správne a pravdivo uviedol nasledujúce údaje:

Meno / Obchodné meno
Adresa – fakturačná prípadne dodacia
Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mail
Číslo objednávky, názov reklamovaného produktu, tovaru alebo služby

Popis závady alebo vykazovanej chyby

1. Každý kupujúci má právo uplatniť si u predajcu záruku za tovar alebo produkt, ktorý vykazuje chyby a vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predajca, vzťahuje sa naň záruka a bol u predajcu zakúpený.  Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu.

2. Kupujúci je pred odoslaním objednávky na webovej stránke predajcu www.mysmeklima.sk povinný potvrdiť, že si tento Reklamačný poriadok prečítal, v celom znení s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Reklamačný poriadok je platný pre všetky kúpne zmluvy vyhotovené medzi predajcom a kupujúcim, pokiaľ nie sú v kúpnej zmluve dohodnuté iné záručné podmienky.

4. Do záručnej doby sa nezaratúva doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady a chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5. Záruka, ktorá je poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na chyby alebo vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti, s výnimkou bežných odchýlok. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie): mechanickým poškodením tovaru, elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, tovar bol poškodený, nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, alebo prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.

6. Záruka nevzťahuje na tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy, tovar, ktorý bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

7. Záruka sa na výrobok vzťahuje iba vtedy, ak bola montáž výrobku vykonaná predajcom alebo zmluvným servisným partnerom (spoločnosťou disponujúcou Osvedčením o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č. 76/1998 Z.z. a č. 286/2009 Z.Z.) predajcu . Predajca taktiež neberie akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vznikli pri montážach, servisných úkonoch a obhliadkach vykonaných inou montážnou firmou (s výnimkou zmluvného servisu) , ako aj za žiadnu inú škodu vzniknutú neodbornou montážou, vinou inej montážnej firmy. Záruku nie je možné uplatniť, ak bol na výrobku vykonaný neodborný servis a údržba – na klimatizačnom zariadení smie vykonávať servis len osoba s odbornou spôsobilosťou a musí o tom uviesť záznam do záručného listu.

8. Predajca je podľa ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť, v odôvodnených prípadoch, a to najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi oboma zmluvnými stranami.

9. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za vady spôsobené na tovare pri jeho nevhodnej preprave (výrobok je možné prepravovať len vo zvislej polohe). Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za tovar, ak bol kupujúcim používaný  pri vonkajšej teplote nižšej ako -7ºC  (to neplatí pre inverterový typ klimatizácie). Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce bežnej spotrebe alebo časti, ktoré sa bežne opotrebovávajú (napr. vybitie batérie, znečistené vzduchové filtre). Záruka na výrobok sa nevzťahuje, pokiaľ výrobok nebol pravidelne čistený a udržiavaný predávajúcim alebo zmluvnou servisnou spoločnosťou. Záruka sa neuplatňuje, ak bol výrobok udržovaný a čistený nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami alebo technikami (chemický alebo mechanický vplyv) alebo pri vniknutí tekutiny do klimatizačnej jednotky. Záruku je nemožno uplatniť, pokiaľ bol výrobok chemicky alebo tepelne poškodený, mal zložený ochranný filter, má pozmenené, odstránené alebo nečitateľné údaje na výrobnom štítku, poškodené skrutky, alebo je poškodený teplom, pádom alebo otrasom.

10. Záruku nemožno uplatniť, ak:

a) kupujúci nie je schopný predložiť doklad o zaplatení, dodací list, dokumentáciu tovaru, protokolu / potvrdenie vydané odborne spôsobilou osobou o inštalácii a spustení zariadenia do prevádzky, o vykonaní predpísaných úkonov údržby a / alebo servisných prehliadok.
b) je tovar poškodený z dôvodu neodvrátiteľných a / alebo nepredvídateľných okolností a / alebo udalostí
c) bol tovar bežne používaný a z tohto dôvodu vzniklo bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti, kratšia životnosť nie je považovaná za vadu výrobku alebo tovaru

11. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku.

12. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tento reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí.

V Trenčíne dňa 01.01.2023